Regulamin Programu Mentoringowego MedBiz Innovations Program

zwany dalej „Regulaminem”, zamieszczony na stronie internetowej organizatora: https://www.medbizinnovations.pl

§ 1
Informacje wstępne

 1. Organizatorami Programu Mentoringowego MedBiz Days (zwanego dalej “MedBiz Innovations Program” lub „Programem Mentoringowym” lub „Programem”) są:
  1. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (al. Niepodległości 162 Warszawa 02-554, NIP: PL 525 000 84 07) - Studenckie Koło Naukowe Biznesu,
  2. Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości (ul. Czerniakowska 24/39, Warszawa, 00-714, NIP: 5213894656),
  zwani dalej łącznie „Organizatorem”.
 2. Uczestnictwo w Programie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny
 3. Uczestnictwo w Programie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników. Reguluje on zasady i warunki uczestnictwa w Programie, jak również prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Programu.
 5. MedBiz Innovations Program to ogólnopolski program mentoringowy skierowany do studentów i pełnoletnich uczniów szkół ponadpodstawowych polegający na opracowaniu innowacyjnego rozwiązania o charakterze interdyscyplinarnym, łączącym medycynę, biznes oraz nowoczesne technologie.
 6. MedBiz Innovations Program finansowany jest ze środków własnych Organizatora oraz ze środków pozyskanych od partnerów i sponsorów.
 7. Oficjalna strona internetowa Programu (zwana dalej “Stroną Internetową”) znajduje się pod adresem: www.medbizinnovations.pl
 8. Organizacja MedBiz Innovations Program ma służyć następującym celom:
  1. kształtowaniu przedsiębiorczych postaw i zachowań wśród młodzieży,
  2. rozwijaniu umiejętności i umożliwieniu poznania narzędzi wspomagających transfer wiedzy i umiejętności w różnych branżach,
  3. rozwijaniu u młodzieży zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, planowania oraz realizacji przedsięwzięć, rozwiązywania w sposób twórczy problemów, skutecznego komunikowania się, poszukiwania i wykorzystywania w praktyce informacji oraz na ich podstawie podejmowania decyzji, współdziałania w zespole oraz negocjacji,
  4. tworzeniu pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej,
  5. zdobyciu interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu medycyny, nowoczesnych technologii, finansów, psychologii, zarządzania zasobami ludzkimi oraz zdolności analizy i interpretacji danych dającej podstawy do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem oraz majątkiem w przyszłości.

§ 2
Zasady uczestnictwa w Programie

 1. Uczestnikami MedBiz Innovations Program (zwanymi dalej „Uczestnikiem”) mogą być osoby pełnoletnie poniżej 28 roku życia, które w momencie rejestracji posiadają status studenta lub są uczniami szkół ponadpodstawowych.
 2. Uczestnik, aby wziąć udział w Programie, powinien nie później niż do 4 kwietnia 2020r. wypełnić formularz rejestracyjny dostępny za pośrednictwem Strony Internetowej.
 3. Rejestracja zespołów do Programu odbywa się w zgodnie z harmonogramem podanym na Stronie Internetowej.
 4. W MedBiz Innovations Program mogą brać udział zespoły składające się z 4 osób.
 5. Istnieje możliwość zgłoszenia się do Programu zespołów niepełnych (dwuosobowych lub trzyosobowych), a także Uczestników indywidualnych.
 6. W sytuacji gdy do Programu zgłoszą się Uczestnicy indywidualni, Organizator zagwarantuje możliwość połączenia ich w zespoły.
 7. W szczególnych przypadkach, na wniosek Uczestników, Organizator może dopuścić do udziału w Programie zespoły mniejsze niż czteroosobowe.
 8. Podobnie, w szczególnych przypadkach, na wniosek Uczestników, Organizator może dopuścić do udziału w Programie zespoły pięcioosobowe.

§ 3
Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Zadaniami Organizatora są w szczególności:
  1. organizacja Programu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  2. zapewnienie logistyki oraz środków finansowych niezbędnych do realizacji Programu z wyłączeniem pokrycia ewentualnych kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia Uczestników,
  3. dbanie o należytą komunikację z uczestnikami Programu i środowiskiem akademickim,
  4. prowadzenie działań promocyjnych upowszechniających MedBiz Innovations Program,
  5. sprawowanie nadzoru nad prawidłowością przebiegu Programu Mentoringowego.
 2. Organizator zobowiązuje się do wypłacenia nagród pieniężnych Zwycięzcom, zgodnie z zapisami §6 ust.2 Regulaminu, a w przypadku gdy dojdzie do sytuacji, o której mowa w §6 ust. 3 Regulaminu, także do opłacenia stosownego podatku.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rejestracji zespołów.
 4. Organizator ma prawo zdyskwalifikować zespół, który naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Ponadto Organizator może zdyskwalifikować zespół w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w §5 ust. 9 Regulaminu.
 6. W szczególnych przypadkach Organizator ma prawo awansować do kolejnej rundy więcej zespołów niż wynika to z Regulaminu.

§ 4
Prawa i obowiązki Uczestników

 1. Uczestnik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. zapoznania się z Regulaminem MedBiz Innovations Program i do jego przestrzegania,
  2. przestrzegania wszelkich poleceń Organizatorów,
  3. podania podczas zgłoszenia prawdziwych danych osobowych, niezbędnych do udziału w Programie Mentoringowym,
  4. informowania Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach zaobserwowanych podczas realizacji Programu Mentoringowego.
 2. Uczestnik ma prawo w szczególności do:
  1. bycia informowanym na bieżąco o wszystkich zmianach związanych z Programem
  2. dostępu do szkoleń MedBiz Innovations Program
  3. odwołania od decyzji Organizatorów dotyczącej awansu do drugiego etapu Programu, zgodnie z § 7 niniejszego Regulaminu

§ 5
Przebieg Programu Mentoringowego

 1. Program będzie realizowany będzie w dniach od 20 marca 2021r., do 30 czerwca 2021r. i rozpocznie się od rejestracji uczestników, a zakończy galą finałową.
 2. MedBiz Innovations Program jest dwustopniowy i składa się z:
  1. eliminacji pierwszego stopnia,
  2. eliminacji drugiego stopnia,
 3. Wyniki eliminacji poszczególnych stopni ogłaszane są na stronie Programu na portalu społecznościowym Facebook: facebook.com/MedBizInnovationsProgram oraz na Stronie Internetowej.
 4. Uczestnicy zgłaszają się do Programu za pośrednictwem formularza
  1. w gotowych zespołach,
  2. w niepełnych zespołach - wtedy, zgodnie z §2 ust.6, Organizator przedstawia możliwości uzupełnienia zespołu.
 5. Do eliminacji pierwszego stopnia Uczestnicy przystępują w zespołach utworzonych zgodnie z zapisami §2 Regulaminu.
 6. W trakcie trwania eliminacji pierwszego stopnia Uczestnicy przez dwa tygodnie uczestniczą w szkoleniach, prowadzonych przez zaproszonych ekspertów oraz partnerów, które mają pomóc im w przygotowaniu Pracy konkursowej.
 7. W ramach eliminacji pierwszego stopnia Uczestnicy zobowiązani są do przesłania Organizatorom w wyznaczonym terminie dokumentu w postaci pliku PDF, liczącego nie więcej niż dwie strony, o dowolnej szacie graficznej, który zawiera opis i przedstawienie pomysłu na innowacyjne rozwiązanie związane z medycyną, nowymi technologiami oraz biznesem, zwanego dalej “Pracą konkursową”.
 8. Praca Konkursowa powinna zostać przesłana na adres mailowy: teaser@medbizinnovations.pl, wraz z oznaczeniem zespołu i jego członków.
 9. W przypadku niedostarczenia Pracy konkursowej przez Uczestników w wyznaczonym terminie, zespół podlega dyskwalifikacji i kończy udział w Programie.
 10. “Komisja oceniająca” jest złożona z przedstawicieli Organizatora oraz ekspertów zewnętrznych, którzy zostaną zaproszeni przez Organizatora do oceny prac Uczestników.
 11. Komisja oceniająca dokona oceny przedstawionych przez Uczestników Prac konkursowych, a następnie wyłoni 12 zespołów, które zostaną zakwalifikowane do eliminacji drugiego stopnia.
 12. Po dokonaniu weryfikacji nadesłanych Prac konkursowych i zapoznaniu się z werdyktem Komisji oceniającej, Organizator podaje do wiadomości publicznej wyniki eliminacji pierwszego stopnia, zgodnie ze sposobem określonym w §5 ust.3 Regulaminu
 13. Zespołom, które zakwalifikowały się do eliminacji drugiego stopnia Programu przypisana zostanie osoba wpierająca zespół podczas kolejnej fazy Programu, ekspert z dziedziny MedTech, zwana dalej “Mentorem”
 14. Mentor zobowiązany jest do przeprowadzenia z przydzielonym zespołem minimum dwóch spotkań w dowolnej formie, podczas których zespół ma za zadanie rozwinąć swój pomysł i stworzyć model biznesowy. Efektem pracy zespołów ma być biznesplan pomysłu.
 15. W trakcie eliminacji drugiego stopnia Organizator zapewnia Uczestnikom możliwość udziału w specjalistycznych szkoleniach, mających na celu ułatwienie realizacji projektu.
 16. Oceny projektów przygotowanych przez zespoły w ramach eliminacji drugiego stopnia dokona Komisja oceniająca, w sposób określony w §6 Regulaminu - Nagrody.
 17. Komisja oceniająca przyzna tytuł Laureata 5 zespołom biorącym udział w eliminacjach drugiego stopnia Programu, które w ocenie tejże Komisji przedstawiły najlepsze projekty - biznesplany pomysłu.
 18. Spośród 5 zespołów, o których mowa w §5 ust.17 Regulaminu, Komisja oceniająca dokona wyboru jednego zespołu, który otrzymuje tytuł Zwycięzcy Programu.
 19. Lista laureatów MedBiz Innovations Program publikowana jest na Stronie Internetowej oraz na stronie Programu na portalu społecznościowym Facebook zgodnie ze sposobem określonym w §5 ust.3 Regulaminu.
 20. Na zakończenie projektu odbędzie się gala finałowa, w trakcie, której zostaną Uczestnikom nadane tytuły oraz wręczone nagrody.
 21. Forma gali finałowej będzie uzależniona od możliwości Organizatora. Bez względu jednak na nie, odbędzie się ona w formie fizycznej bądź zdalnej, po wyborze Laureatów oraz Zwycięzcy Programu, nie później jednak niż 30 czerwca 2021r.
 22. Dokumentację przebiegu eliminacji MedBiz Innovations Program prowadzi Komisja dokumentująca, składająca się z przedstawicieli Organizatorów. Na dokumentację składają się:
  1. karty ocen Komisji oceniającej;
  2. przesłane przez Uczestników Prace.

§ 6
Nagrody

 1. W klasyfikacji wyników uczestników MedBiz Innovations Program stosuje się następujące terminy:
  1. “Zwycięzcy” - zespół, którego pracę Komisja uzna za najlepszą spośród przedstawionych projektów
  2. ”Laureaci” - pięć najlepszych drużyn eliminacji drugiego stopnia.
  3. “Finaliści” - pozostałe drużyny biorące udział w eliminacjach drugiego stopnia.
 2. Członkowie zespołu, który zajmie pierwsze miejsce, otrzymują indywidualnie nagrody pieniężne, w równej wysokości, z puli 5 tysięcy złotych.
 3. W przypadku jeżeli ilość członków zespołu będzie mniejsza niż 3, Organizator zobowiązuje się do opłacenia podatku od nagrody pieniężnej otrzymanej przez zespół.
 4. Nagrody zostaną wypłacone w oparciu o oświadczenia zawierające numer indywidualnego rachunku bankowego złożone indywidualnie przez każdego z Uczestników.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagród pozostałym Laureatom lub Finalistom, w miarę posiadania środków na ten cel.

§ 7
Tryb odwoławczy

 1. Uczestnikom przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Organizatorów w kwestii oceny złożonej Pracy.
 2. Odwołania będą rozpatrywane przez Komisję odwoławczą składającą się z przedstawicieli Organizatora, skład Komisji odwoławczej, Komisji oceniającej oraz Komisji dokumentującej musi być różny.
 3. Odwołanie w formie pisemnej należy przesłać mailowo na adres mailowy: admin@medbizinnovations.pl w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników.
 4. Otrzymane w terminie odwołania zostaną rozpatrzone do 3 dni od daty wpłynięcia odwołania.
 5. Decyzje podjęte w trybie odwoławczym są ostateczne.

§ 8
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Każdy Uczestnik, dokonując zgłoszenia do udziału w MedBiz Innovations Program, potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Warunkiem przystąpienia do MedBiz Innovations Program jest wyrażenie zgody przez pełnoletniego uczestnika na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora oraz partnerów MedBiz Innovations Program. Jednocześnie uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż:
  1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach MedBiz Innovations Program jest Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości działająca przy ul. Czerniakowskiej 24/39, 00-714, Warszawa, NIP: 5213894656
  2. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia i dokumentowania MedBiz Innovations Program, opublikowania wyników poszczególnych etapów eliminacji MedBiz Innovations Program (w tym ogłoszenia ich w mediach, w Internecie, na stronie internetowej MedBiz Innovations Program) oraz dla celów niezbędnej sprawozdawczości na podstawie zgody udzielonej przez uczestnika,
  3. dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu przeprowadzenia i dokumentowania Programu MedBiz Innovations Program, opublikowania wyników eliminacji poszczególnych etapów MedBiz Innovations Program (w tym ogłoszenia ich w mediach, w Internecie, na stronie internetowej MedBiz Innovations Program), dla celów niezbędnej sprawozdawczości,
  4. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w programie,
  5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania,
  6. Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody,
  7. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, wycofanie takiej zgody skutkuje od momentu doręczenia oświadczenia o wycofaniu zgody

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory i roszczenia związane z Programem rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Europejskiej Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 2. Regulamin może ulec zmianie poprzez ogłoszenie nowej treści na Stronie Internetowej, pod warunkiem poinformowania wszystkich Uczestników przez Orgzanizatora z wyprzedzeniem o wprwadzanych zmianach.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Programu.